Adatkezelési és süti tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.     Adatkezelő

Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, C. ép. 5. em.) (a jelen Tájékoztatóban: „Adatkezelő”)

KÜLDEMÉNYEKET, ÉRTESÍTÉSEKET, KÉRDÉSEKET, BEJELENTÉSEKET kérjük c/o

az Adamsky by Positive Kft. címén: 

vagy

a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. adatkezelő adatai: székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, C. ép. 5. em, e-mail címe:  info@szentkiralyi.hu

A jelen adatkezelési tájékoztató a „Kortyolj bele a szerencsébe!” elnevezésű promóciót érinti a következő internetes oldalon: pepsi.kfc.hu

 

2.      Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője

dr. Nagy Norbert LL.M.

levelezési cím: 6500 Baja, Neumann János 1/A

e-mail: info@szentkiralyi.hu 

 

3.     Adatfeldolgozók:

1. Adamsky by Positive Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29., Cg.: 01-09-939522), a nyereményjáték lebonyolítója, az adatkezelő nevében és megbízásából kapcsolatot tart az adatalanyokkal, illetve biztosítja a nyereményjátékhoz szükséges technikai hátteret és szervert.

2. Clickwave Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Viola utca 24., cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-136331) webfejlesztő, programozási feladatokat lát el (további adatfeldolgozó az Adamsky by Positive Kft. megbízásából).

3. Sybell Informatika Kft. az EU területén üzemeltetett szerver és szoftver infrastruktúrát biztosítja (további adatfeldolgozó az Adamsky by Positive Kft. megbízásából).

 Milyen személyes adatot kezelünk?

 

4.     Az adatkezelés célja:

 

5.     Az adatkezelés jogalapja:

 nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön önkéntes érintetti hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal hogy Ön az elektronikus pályázat során, megismeri és önként, tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez.

A nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

 

6.     Személyes adatok címzettjei:

A személyes adatok címzettje az Adatkezelő.

 

7.     Az adattárolás  időtartama:

A nyeremény átadásáig:

A nyeremény átadását követően:

 

8.      Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére (az Adatkezelő megbízásából az Adamsky by Positive Kft. jár el a kapcsolattartás során):

Postai cím: 1062 Budapest, Délibáb utca 29. c/O Adamsky by Positive Kft.

e-mail: pepsi@adamsky.hu

 

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni. Válaszunkat megadhatjuk egy már korábban adott és nyilvánosan elérhetővé tett válaszunkra történő közvetlen hivatkozással is.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

8.1.   Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):

8.2.   Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, tartalmi szempontból három kategóriába sorolva:

8.2.1.az adatkezelés tényéről

8.2.2.az adatkezelő által ténylegesen kezelt személyes adatokról

8.2.3.az adatkezelés lényeges körülményeiről

8.3.   Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

8.4.   Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

8.5.   Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

8.6.   Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

 

8.7.   Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellenÖn tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8.   Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön önkéntes és megfelelő tájékoztatáson nyugvó hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 1 (Egy) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan, ha erről jogszabály eltérően nem rendelkezik. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

9.     Jogorvoslati lehetőségek

9.1.   Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (a továbbiakban:NAIH).

9.2.   Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

 

10.  Automatizált döntéshozatal

Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az Adatkezelő.

 

11.   Adatbiztonság

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

 

 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.