Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

A PEPSICO (MAGYARÜDÍTŐ FORGALMAZÓ KFT.) „KORTYOLJ BELE A SZERENCSÉBE” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
2019. november 26. – 2020. január 13.


1.    ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A Pepsi, Lay’s, Lipton, Toma, Schweppes, Gatorade, 7UP, Canada Dry és Kristály Natura termékek reklámozója, ezáltal a Játék finanszírozója és szervezője a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (Cg. 01-09-304045; székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. INFO PARK ”C” Épület 5. emelet) (a jelen Játékszabályzatban: ”Szervező”).
A nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) lebonyolításával összefüggő feladatokat az Adamsky by Positive Kft. (Cg.01-09-939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.) mint lebonyolító (a továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el. A Lebonyolító a Szervező megbízása alapján a lebonyolítás körében teljes körűen eljár.
 
2.    A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1.    A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. és 2.12. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt:

2.1.1.    bármely magyarországi KFC étteremben a 4. pontban megjelölt Játékhetek során a Szervező által forgalmazott terméket (a továbbiakban: ”Termék”) vásárol, majd
2.1.2.    elektronikusan regisztrál a pepsi.kfc.hu alatti weboldalon (a továbbiakban: ”Weboldal”), amely során megadja vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét és egy általa választott jelszót, továbbá a vonatkozó mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a Játékszabályzat 8. pontjában írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban: ”Regisztráció”), és
2.1.3.    feltölti a Weboldalra a vásárláskor kapott sorsjegyen (a továbbiakban: ”Sorsjegy”) található 7 karakterű kódot (a továbbiakban: ”Kód”) (a “Küldés” gombra kattintva a rendszer menti a kódfeltöltés adatait és annak pontos időpontját.)

(a továbbiakban együtt: ”Pályázat”)

Szervező külön kiemeli, hogy a Játékban való részvételhez szükséges vásárlásnak nincs alsó összeghatára.

Szervező továbbá kiemeli, hogy a vásárlási összegtől függetlenül a Játékos minden vásárlás során egyetlen darab sorsjegyre jogosult, azonban a vásárlások száma nincs korlátozva.
Szervező felhívja a figyelmet, hogy a résztvevő éttermek nyitvatartási ideje eltérő lehet.

2.1.4.    A Játékban az alábbi termékek vesznek részt:
•    Lipton citrom újratölthető pohár
•    Lipton zöld újratölthető pohár
•    Pepsi újratölthető pohár
•    Pepsi black újratölthető pohár
•    7UP újratölthető pohár
•    Schweppes narancs újratölthető pohár
•    Canada Dry újratölthető pohár

Szervező külön felhívja a figyelmet, hogy a Játékban az elvitelre kért, illetve a házhozszállítás során megvásárolt termékek nem vesznek részt, csak az étteremben helyi fogyasztásra vásárolt újratölthető poharak.

2.2.    Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt kizárólag egyszer regisztrálhat, azonban a Regisztrációját követően korlátlan számú Pályázatot jogosult feltölteni a Weboldalra. Adott Kód kizárólag egyszer kerülhet érvényesen feltöltésre. Amennyiben adott Kód többször kerül feltöltésre, úgy Lebonyolító az első érvényesen beküldött Pályázatot regisztrálja, a továbbiakban feltöltött, ezen adatokat tartalmazó Pályázatokat a Játék szempontjából nem veszi figyelembe.

2.3.    A Játékos köteles a Pályázathoz tartozó Sorsjegyet a Játék teljes időtartama alatt, illetve a nyeremény átvételéig sértetlenül megőrizni, és nyertessége esetén a Lebonyolító vagy a Lebonyolító megbízottja részére bemutatni a nyeremény átvételekor. A Játékban kizárólag azok a Sorsjegyek fogadhatók el, amelyeken a Kód teljesen olvashatóan látszik.

2.4.    Lebonyolító a nyeremény átadását megelőzően – a Nyertesek e-mailes értesítéskor – ellenőrzi a nyertes által átadott Sorsjegyen található Kódot. Ha a Sorsjegyen szereplő Kód nem egyezik a beküldött Pályázat során feltöltött Kóddal, úgy Lebonyolító nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost.

2.5.    A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező és Lebonyolító érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja a Játékból.

2.6.    Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.7.    Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

2.8.    A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.9.    A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.10.    A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Lebonyolító azon alvállalkozóinak tisztségviselői és munkavállalói, és megbízottai, akik a Játék szervezésében részt vesznek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

2.11.    A Játékból – a Lebonyolító megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, illetve hamisított Blokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek például, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, illetve hamis, vagy hamisított Sorsjegyet használnak fel a játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítóknak okoztak.

2.12.    A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.13.    Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

2.14.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
3.    A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2019. november 26. napja 0 óra 01 perctől 2020. január 13. nap 23 óra 59 percig tart.

Szervező külön felhívja a figyelmet arra, hogy kódot feltölteni csak a 4.1 és 4.2 és 4.3 pontban leírt Játékhetek során lehetséges.

4.    A JÁTÉK MENETE

4.1.    heti NAGY nyeremények sorsolása:
Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2019. november 21. napján 10:00 órakor közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.1. pontban írt nyereményekre vonatkozóan hetente 1 (egy) db, azaz összesen 7 (hét) darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.

Lebonyolító az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg a heti nagy nyereményeket:
•    Első hét: 2019.11.26. 00 óra 01 perc – 2019.12.02. 23 óra 59 perc
•    Második hét: 2019.12.03. 00 óra 01 perc – 2019.12.09. 23 óra 59 perc
•    Harmadik hét: 2019.12.10. 00 óra 01 perc – 2019.12.16. 23 óra 59 perc
•    Negyedik hét: 2019.12.17. 00 óra 01 perc – 2019.12.23. 23 óra 59 perc
•    Ötödik hét: 2019.12.24. 00 óra 01 perc – 2019.12.30. 23 óra 59 perc
•    Hatodik hét: 2019.12.31. 00 óra 01 perc – 2020.01.06. 23 óra 59 perc
•    Hetedik hét: 2020.01.07. 00 óra 01 perc – 2020.01.13. 23 óra 59 perc


4.2.    heti KÖZEPES nyeremények sorsolása:
Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2019. november 21. napján 10:00 órakor közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.2. pontban írt nyereményekre vonatkozóan hetente 1 (egy) db, azaz összesen 7 (hét) darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.

Lebonyolító az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg a heti közepes nyereményeket:
•    Első hét: 2019.11.26. 00 óra 01 perc – 2019.12.02. 23 óra 59 perc
•    Második hét: 2019.12.03. 00 óra 01 perc – 2019.12.09. 23 óra 59 perc
•    Harmadik hét: 2019.12.10. 00 óra 01 perc – 2019.12.16. 23 óra 59 perc
•    Negyedik hét: 2019.12.17. 00 óra 01 perc – 2019.12.23. 23 óra 59 perc
•    Ötödik hét: 2019.12.24. 00 óra 01 perc – 2019.12.30. 23 óra 59 perc
•    Hatodik hét: 2019.12.31. 00 óra 01 perc – 2020.01.06. 23 óra 59 perc
•    Hetedik hét: 2020.01.07. 00 óra 01 perc – 2020.01.13. 23 óra 59 perc

4.3.    heti KIS nyeremények sorsolása:
Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2019. november 20. napján 10:00 órakor közjegyző jelenlétében minden egyes Játékhét tekintetében az 5.1.3 pontban írt nyereményekre vonatkozóan naponta 1 (egy) db, azaz összesen 49 (negyvenkilenc) darab nyerő időpontot sorsol ki. A sorsolás helyszíne: Bognárné dr. Gálfi Ildikó közjegyző iroda, 1137 Budapest, Szent István park 23. 1. em. 3.

Lebonyolító az alábbi Játékhetekre vonatkozóan hirdeti meg a heti kis nyereményeket:
•    Első hét: 2019.11.26. 00 óra 01 perc – 2019.12.02. 23 óra 59 perc
•    Második hét: 2019.12.03. 00 óra 01 perc – 2019.12.09. 23 óra 59 perc
•    Harmadik hét: 2019.12.10. 00 óra 01 perc – 2019.12.16. 23 óra 59 perc
•    Negyedik hét: 2019.12.17. 00 óra 01 perc – 2019.12.23. 23 óra 59 perc
•    Ötödik hét: 2019.12.24. 00 óra 01 perc – 2019.12.30. 23 óra 59 perc
•    Hatodik hét: 2019.12.31. 00 óra 01 perc – 2020.01.06. 23 óra 59 perc
•    Hetedik hét: 2020.01.07. 00 óra 01 perc – 2020.01.13. 23 óra 59 perc

4.4.    A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző jelenlétében történik. A közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet Lebonyolító a székhelyén, elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4.5.    Az 5.1.1. illetve 5.1.2 illetve 5.1.3 pontban meghatározott nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik az adott nyereményhez kapcsolódóan előre kisorsolt, adott nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) töltenek fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot.

4.6.    Holtverseny esetén (tehát amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban vagy az adott nyerő időpont előtt vagy után másodpercre azonos idővel tölt fel Pályázatot) Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, aki korábban regisztrált a Weboldalon. Amennyiben azonos időpontban regisztráltak a holtversenyben érintett Játékosok, mindegyiküket nyertesnek tekintik.

4.7.    Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata, vagy a nyertes Játékos a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, Lebonyolító azt a Játékost választja nyertesnek, (továbbiakban Tartaléknyertes) aki az adott nyerő időponthoz legközelebb eső következő időpillanatban töltött fel a Játékszabályzatban foglaltaknak mindenben megfelelő Pályázatot, illetve a 4.6 pontban írt holtverseny esetén a holtversenyben érintett másik Játékost, vagy ha a holtversenyben többen érintettek, akkor közülük a korábban regisztrált Játékost. A holtversenyben érintett és egyszerre regisztrált Játékosok közül, mindegyiküket nyertesnek tekintik.

5.    NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1.    A Játékban a következő nyeremények kerülnek kiosztásra (továbbiakban együtt: „Nyeremény”):

5.1.1.    Heti nagy nyeremények: összesen 7 (hét) darab Samsung Galaxy Watch Active

5.1.2.    Heti közepes nyeremények: összesen 7 (hét) darab Samsung Galaxy Buds

5.1.3.    Heti kis nyeremények: összesen 49 (negyvenkilenc) darab, egyenként bruttó 5.000 (ötezer) Ft értékű, a KFC magyarországi éttermeiben beváltható ajándékutalvány

5.2.    A Nyeremény másik Játékosra átruházható, de készpénzre nem váltható és ki nem cserélhető.

5.3.    Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.

5.4.    Egy Játékos az egy adott időpontban feltöltött Pályázatával legfeljebb egy nyereményre lehet jogosult. Egy Játékos a teljes Játék során összesen legfeljebb 3 (három) db nyereményre lehet jogosult. Egy Játékos a teljes Játék során egy adott típusú nyereményből legfeljebb 1 (egy) db-ra lehet jogosult.

5.5.    Nyeremények nyerteseinek értesítése:
Lebonyolító a heti nyeremények nyerteseit az adott Játékhét lezárultát követő 72 órán belül értesíti a nyertes által a Regisztrációkor megadott e-mail címen (a továbbiakban: ”Értesítés”). A nyertes Játékos köteles 24 órán belül válasz e-mailben visszaigazolni az Értesítést, és megadni a teljes nevét, magyarországi címét és telefonszámát. A nyertesnek válaszához csatolnia szükséges a pályázatában szereplő, nyertes Sorsjegy másolatát vagy fotóját. Amennyiben a pályázatban szereplő adatok, illetve a csatolt Sorsjegy adatai nem egyeznek meg vagy a Játékos bizonyítottan nem teljesítette a részvételi feltételeket, a Pályázata kizárásra kerül és a Lebonyolító tartalék nyertest jelöl ki. Amennyiben a nyertes a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító tartaléknyertest jelöl ki.

5.6.    Nyeremények átvétele:
A heti nyereményeket Lebonyolító (vagy a Lebonyolító partnere) postai úton juttatja el a nyertes Játékosoknak az Értesítés visszaigazolását követő 60 naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvételére a megjelölt határidőn belül sor kerüljön. Az együttműködési kötelezettség magába foglalja a pontos és valós kézbesítési cím megadását, amely a sikeres kézbesítés feltétele. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremények átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető. Lebonyolító a nyeremények átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.7.    A nyeremények meghatalmazott útján is átvehetőek. Meghatalmazott lehet minden legalább korlátozottan cselekvőképes személy, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint személyi igazolvány száma.

5.8.    Lebonyolító a Nyereményeket és a nyerteseket a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve és lakcíme (kizárólag a település megjelölésével) jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

5.9.    Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6.    ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 
7.    PANASZBEJELENTÉS

A Játékkal kapcsolatban kérdések, bejelentések a pepsi@adamsky.hu e-mail címen tehetőek meg.
 
8.    VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.    A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.    A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, illetve Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3.    A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4.    Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5.    Ha a játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6.    Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7.    A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget a Weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért, továbbá nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, jogosulatlan adatfeltörésből, vonal- vagy rendszer hibából vagy más hasonló okból származnak.

8.8.    A Weboldal, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Játék Szervezőjének kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

8.9.    A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

8.10.    A Játékosok elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező és Lebonyolító számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

8.11.    A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ide értve a Játék felfüggesztését, illetve megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
 
Budapest, 2019. november 22.
 
Magyarüdítő Forgalmazó Kft.
Szervező

Adamsky by Positive Kft.
Lebonyolító

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.    Adatkezelő
Magyarüdítő Forgalmazó Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, C. ép. 5. em.) (a jelen Tájékoztatóban: „Adatkezelő”)
KÜLDEMÉNYEKET, ÉRTESÍTÉSEKET, KÉRDÉSEKET, BEJELENTÉSEKET kérjük c/o
az Adamsky by Positive Kft. címén:  1062 Budapest, Délibáb utca 29.
vagy
a Magyarüdítő Forgalmazó Kft. adatkezelő adatai: székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 4. Infopark, C. ép. 5. em, e-mail címe:  info@szentkiralyi.hu
A jelen adatkezelési tájékoztató a „Kortyolj bele a szerencsébe!” elnevezésű promóciót érinti a következő internetes oldalon: pepsi.kfc.hu

2.     Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője
dr. Nagy Norbert LL.M.
levelezési cím: 6500 Baja, Neumann János 1/A
e-mail: info@szentkiralyi.hu 

3.    Adatfeldolgozók:
1. Adamsky by Positive Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29., Cg.: 01-09-939522), a nyereményjáték lebonyolítója, az adatkezelő nevében és megbízásából kapcsolatot tart az adatalanyokkal, illetve biztosítja a nyereményjátékhoz szükséges technikai hátteret és szervert.
2. Clickwave Kft. (székhelye: 2370 Dabas, Viola utca 24., cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-136331) webfejlesztő, programozási feladatokat lát el (további adatfeldolgozó az Adamsky by Positive Kft. megbízásából).
3. Sybell Informatika Kft. az EU területén üzemeltetett szerver és szoftver infrastruktúrát biztosítja (további adatfeldolgozó az Adamsky by Positive Kft. megbízásából).

 Milyen személyes adatot kezelünk?
•    név, e-mail cím
•    név, e-mail cím, lakcím, telefonszám (kizárólag nyertes pályázó esetén)

4.    Az adatkezelés célja:
•    A nyereményjáték lebonyolítása, során a nyereményjátékban részt vevő fogyasztók személyes adatainak rögzítése, feldolgozása és ezek segítségével
•    a nyeremények átadásának lebonyolítása (ezen belül a nyereményjátékban részt vevő fogyasztók által rögzített adataik ellenőrzése annak érdekében, hogy a nyeremények az arra jogosultak részére kerüljenek átadásra, valamint a nyeremény átvételére vonatkozó jogosultság ellenőrzése) valamint
•    az esetleges fogyasztói panaszok és (érintetti) jogosultságok kezelése

5.    Az adatkezelés jogalapja:
 nyeremény átadásáig az ön adatát az Ön önkéntes érintetti hozzájárulása alapján kezeljük. Azzal hogy Ön az elektronikus pályázat során, megismeri és önként, tevőleges magatartásával elfogadja az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat hozzájárul személyes adatainak célhoz kötötten történő kezeléséhez.
A nyeremény átadását követően: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

6.    Személyes adatok címzettjei:
A személyes adatok címzettje az Adatkezelő.

7.    Az adattárolás  időtartama:
A nyeremény átadásáig:
•     hozzájárulását visszavonhatja, ám ilyen esetben a nyereményjátékban nem tud részt venni, valamint esetleges nyereményét nem tudja át venni.
A nyeremény átadását követően:
•    a nyertesek nevét és lakcímét A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk, ezt követően helyreállíthatatlan módon megsemmisítjük
•    A nem nyertes pályázók adatait, valamint a nyertes pályázók e-mailcímét és telefonszámát a nyereményjáték utolsó napját követő 60 nap elteltével helyreállíthatatlan módon megsemmisítjük.

8.     Az Ön jogai
Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére (az Adatkezelő megbízásából az Adamsky by Positive Kft. jár el a kapcsolattartás során):
Postai cím: 1062 Budapest, Délibáb utca 29. c/O Adamsky by Positive Kft.
e-mail: pepsi@adamsky.hu

Azonosítás
A kérése teljesítése előtt azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát.
A kérés megválaszolása
Az azonosítást követően írásban, elektronikusan nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni. Válaszunkat megadhatjuk egy már korábban adott és nyilvánosan elérhetővé tett válaszunkra történő közvetlen hivatkozással is.
Ügyintézési határidő
Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 2 (Kettő) héten belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 (Egy) hónappal meghosszabbítható, amiről még a 2 (Kettő) hetes ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.
Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (4.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (4.2. pont).
Az ügyintézés díja
A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

8.1.    Előzetes tájékoztatáshoz való jog
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés során az adatokat közvetlenül Öntől gyűjti be az adatfeldolgozó, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel szükséges ellátni az előzetes adatkezelési tájékoztatót (lásd jelen előzetes adatkezelési tájékoztatót):
•    az adatkezelő és képviselőjének adatai
•    az adatvédelmi tisztviselő(k) adatai
•    az adatkezelés célja
•    az adatkezelés jogalapja
•    személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái
•    külföldi adattovábbítás
•    az adattárolás időtartama
•    érintetti jogok
•    jogorvoslati lehetőségek
•    automatizált döntéshozatal

8.2.    Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet
Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, tartalmi szempontból három kategóriába sorolva:
8.2.1.    az adatkezelés tényéről
8.2.2.    az adatkezelő által ténylegesen kezelt személyes adatokról
8.2.3.    az adatkezelés lényeges körülményeiről

8.3.    Helyesbítést kérhet
Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

8.4.    Kérhet személyes adatai törlését („elfeledtetését”)
•    Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, ha:
•    A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
•    Ön visszavonta a hozzájárulását;
•    Ön tiltakozik az adatok kezelése ellen;
•    Megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
•    Uniós vagy hazai jogszabály előírja;
•    A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:
•    A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
•    A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
•    vagy
•    Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5.    Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést
Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
•    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
•    Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. (Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.)
Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

8.6.    Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)
Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

8.7.    Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellenÖn tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében történik (ideértve az ilyen célú profilalkotást is). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8.    Visszavonhatja hozzájárulását
Az Ön önkéntes és megfelelő tájékoztatáson nyugvó hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 1 (Egy) munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan, ha erről jogszabály eltérően nem rendelkezik. Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás, az azt megelőző hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

9.    Jogorvoslati lehetőségek

9.1.    Panaszt tehet a NAIH-nál
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (a továbbiakban:NAIH).

9.2.    Bírósághoz fordulhat
Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

10.    Automatizált döntéshozatal
Az adatkezelés során automatizált adatkezelésen alapuló döntést - ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz az Adatkezelő.

11.     Adatbiztonság

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.